STATUT Fundacji Instytut Pawła Włodkowica

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Instytut Pawła Włodkowica (zwana dalej „Fundacją”) ustanowiona jest przez Łukasza Andrzeja Kamińskiego (zwanego dalej „Fundatorem”).
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (DzU z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego lub graficznego.

§ 2

1. Fundacja jest niezależnym ośrodkiem analitycznym, badawczym i edukacyjnym.

2. Dewizą Fundacji są słowa: Prawda, Pamięć, Pojednanie.


§ 3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć placówki terenowe w Polsce oraz oddziały za granicą. Strukturę oraz zasady działania placówek terenowych w Polsce oraz oddziałów za granicą określa Zarząd Fundacji w stosownie podejmowanych uchwałach.

§ 4

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Rozdział II. Cele i formy działania Fundacji

§ 6

1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie badań naukowych i edukacji związanej z historią reżimów totalitarnych i dyktatur oraz oporu przeciwko nim, kwestiami pamięci, rozliczeń z przeszłością i prawami człowieka. Celem Fundacji jest również wspieranie procesów demokratyzacji i pojednania, propagowanie idei wolności i praw człowieka oraz upowszechnianie myśli patrona – Pawła Włodkowica.
2. Fundacja realizuje swoje cele
w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

a) przygotowywanie analiz, ekspertyz i prognoz

b) organizację wstaw, konkursów i innych działań edukacyjnych

c) organizację konferencji, szkoleń i wykładów

d) fundowanie stypendiów i nagród

e) realizację zleconych zadań publicznych

f) realizację projektów badawczych

g) działalność doradczą

h) działalność wydawniczą

i) współpracę z organizacjami partnerskimi

j) organizację wydarzeń kulturalnych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 7000 (siedem tysięcy) złotych oraz inne środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

2. Fundator jest zobowiązany do wniesienia funduszu założycielskiego w formie wkładu pieniężnego.

3. Z funduszu założycielskiego kwota 4000 (cztery tysiące) złotych zostaje przeznaczona na działalność statutową, a kwota 3000 (trzy tysiące) złotych na działalność gospodarczą.

§ 8

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów

b) dotacji i subwencji osób prawnych

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

d) dochodów z majątku fundacji

e) grantów

f) odsetek bankowych

g) dochodów z konkursów i licytacji

h) dywidend i zysków z akcji i udziałów
i) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego

j) działalności gospodarczej

k) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ

l) świadczeń na cel społeczny zasądzanych w trybie art. 448 ustawy Kodeks cywilny.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową, to jest na cele pożytku publicznego.

3. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 9

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 10

1. Fundacja prowadzi w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:

a) pozostałe drukowanie (PKD – 18.12.Z)

b) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD-47.19.Z)

c) sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet (PKD-47.91.Z)

d) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami (PKD-47.99.Z)

e) wydawanie książek (PKD-58.11.Z)

f) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD-58.14.Z)

g) pozostała działalność wydawnicza (PKD – 58.19.Z)

h) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD-59.11.Z)

i) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD-59.20.Z)

j) działalność portali internetowych (PKD-63.12.Z)

k) działalność prawnicza (PKD-69.10.Z)

l) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD-72.20.Z)

ł) badanie rynku i opinii publicznej (PKD- 73.20.Z)

m) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-85.59.B)

n) działalność wspomagająca edukację (PKD-85.60.Z)

o) pozostała działalność społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD-88.99.Z)

p) działalność organizacji profesjonalnych (PKD-94.12.Z)

q) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD-56.10.A)

r) artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD-90.03.Z).

3. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z postanowień statutu.

4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych Fundacji.

5. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów Fundacji.

§ 11

Statut Fundacji zabrania:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V. Władze Fundacji

Władze Fundacji

§ 12

Władzami fundacji są:

a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą

b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§ 13

1. Rada jest organem: nadzorczym, kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.

2. Rada składa się z 3 do 6 członków. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator na czas nieoznaczony.

§ 14

1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę.

2. Dla odwołania członka Rady przez Radę konieczna jest uchwała pojęta jednomyślnie przez pozostałych członków Rady.

3. W przypadku braku jednomyślności decyzję o odwołaniu członka Rady podejmuje Fundator.

4. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:

a) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,
d) istotnego naruszenia postanowień statutu.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

  1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie Przewodniczącemu Rady,
  2. śmierci członka Rady.

6. Uzupełnienie składu Rady następuje na mocy uchwały, podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Rady.

7. W przypadku braku jednomyślności decyzję o powołaniu członka Rady podejmuje Fundator.

8. Członkowie Rady:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

d) podjęcie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który następnie kieruje jej pracami.

§ 17

1. Rada zbiera się na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.

Zarząd Fundacji

§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 osób, w tym Prezesa.

2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator na czas nieoznaczony.

3. Funkcję Prezesa obejmuje Fundator.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) odwołania przez Radę

b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

d) śmierci członka Zarządu.

5. Nie może być członkiem Zarządu osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Dla odwołania członka Zarządu przez Radę konieczna jest uchwała pojęta jednomyślnie przez członków Rady.

7. W przypadku braku jednomyślności decyzję o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Fundator.

8. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a) nienależytego wypełniania funkcji członka,
b) istotnego naruszenia postanowień statutu.

9. W przypadku odwołania członka Zarządu lub ustania jego członkostwa Rada może dokonać uzupełnienia składu Zarządu.

10. Uzupełnienie składu Zarządu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, następuje poprzez powołanie brakującego członka Zarządu, na mocy uchwały, podjętej jednomyślnie przez członków Rady.

11. W przypadku braku jednomyślności decyzję o powołaniu członka Zarządu podejmuje Fundator.

12. W razie rezygnacji fundatora lub niemożności dalszego sprawowania przez niego funkcji, wskazuje on swojego następcę za zgodą Rady, podjętą zwykłą większością głosów. W przypadku niemożności wskazania następcy przez Fundatora, kandydata na Prezesa Zarządu wskazuje Przewodniczący Rady za jednomyślną zgodą Rady.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz

b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

c) realizacja celów statutowych

d) sporządzanie planów pracy i budżetu

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia

g) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 21

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI. Zmiana Statutu

§ 22

1. Dopuszczalna jest zmiana statutu Fundacji z wyjątkiem zapisów dotyczących celów Fundacji.

2. Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd większością głosów.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego dla spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada na wniosek Zarządu, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty we Wrocławiu w dniu 13 III 2017 roku